Schůze shromáždění SVJ 607 2015

Čtvrtek, 04 Duben 2013 20:31 Robert Hlinka
Tisk

P O Z V Á N K A

ve smyslu ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, v platném znění, a stanov SVJ svolává výbor společenství

Shromáždění Společenství vlastníků jednotek 607

Termín konání:    24. 6. 2014 (středa) od 18:30 hod. (prezence 15min před začátkem)

Místo konání:     Prostory garáží v našem domě ve vchodě č. 866 vlevo

PROGRAM:

 1. Zahájení (volba předsedajícího, zapisovatele, schválení programu, představení hostů)
 2. Hospodaření  
  a) Schválení účetní závěrky za rok 2014
  b) Zpráva o nákladech na teplo ve společných prostorách v TS 2014/2015
 3. Volba statutárního orgánu SVJ
 4. Návrhy na další investice
  a) Rekapitulace schválených investic ze shromáždění 05/2014
  b) Zpráva o stavu fondu dlouhodobých záloh
  c) Návrh dalších investic
       i) Okna komor - likvidace meziokenních vložek, instalace výplně otvorů, nová okna komor
       ii) Projektová dokumentace k pořízení vlastního tepelného výměníkur
 5. Různé
  a) Připomenutí nutnosti sjednat smlouvu o pronájmu předchodbiček
  b) Připomenutí nutnosti vyklizení únikových cest

Případné další návrhy bodů k jednání je možné předat členům výboru emailem, osobně, nebo do schránky výboru před termínem konání schůze.

Formulář - vzor plné moci k zastoupení naleznete zde


Poznámky:

1. Prosíme všechny vlastníky, aby si s sebou vzali svůj občanský průkaz.
2. Nemůže-li se některý vlastník osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění kterékoliv jiné osoby na základě přiloženého vzoru plné moci (zde), jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti.
3. V případě, že bytová jednotka je ve vlastnictví více osob (spoluvlastnictví) nebo je ve společném jmění manželů (SJM), je povinnost zvolit tzv.  zmocněnce, který tuto jednotku zastupuje vůči SVJ. Toto zmocnění nemusí být ověřené. V případě, že se zúčastní Shromáždění jen jeden z manželů nebo spoluvlastníků a nedoloží toto „zmocnění“, nebude možné jeho účast a hlasování na Shromáždění uznat za právoplatné!
4. Počet židlí v improvizovaném prostoru garáží bude značně omezen .V případě potřeby sezení prosíme o přinesení vlastní židle.

Aktualizováno Pátek, 05 Červen 2015 22:48